Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

ĐÒ CHIỀU

  Đò chiều hờ hững bên sông   
Nắng chiều hờ hững giữa dòng phù sa
Quán chiều hờ hững tán đa
Gió chiều hờ hững như là hờn ai
Bóng chiều hờ hững đổ dài
Đường chiều hờ hững. Nào ai qua đò

                                              26/10/2011
                                                               
                                          NGUYỄN ĐÌNH THÁIKhông có nhận xét nào: